Fri rettshjelp bistandsadvokat. Hjelp til voldsoffererstatning

Slik straffeprosessloven § 107 a er foreslått endret, vil den på en bedre måte fange opp fornærmedes særlige behov for juridisk bistand i forbindelse med straffesak. Med oppnevnelse av bistandsadvokat vil kostnadene med dette dekkes av det offentlige. Dersom det oppnevnes bistandsadvokat for fornærmede i forbindelse med en straffesak, vil det ikke i tillegg være behov for fri rettshjelp. De særlige ordninger om fri rettshjelp for voldsofre og mishandlede kvinner kan derfor innskrenkes tilsvarende. Det vil ligge til departementet å utarbeide de nærmere retningslinjer for dette.

For rettslig bistand utenom straffesak vil fornærmede kunne søke fri rettshjelp på alminnelige vilkår. Utvalget ser på denne bakgrunn ikke behov for av hensyn til fornærmede å endre de alminnelige regler om fri rettshjelp. Det vises forøvrig til kap. V 2.10 om bistand til eldre.
3. Det frie forsvarervalg

Etter straffeprosessloven § 94 har siktede rett til å la seg bistå av forsvarer etter eget valg på ethvert trinn av saken. Denne valgfrihet begrenses i straffeprosessloven § 102, hvoretter slik oppnevnelse er gjort betinget av at den ikke fører til « vesentlig forsinkelse » av saken eller « forholdene ellers gjør det utilrådelig ». Også bostedsforbeholdet i straffeprosessloven § 107 kan begrense det frie forsvarervalg dersom domstolen er restriktiv med å gi samtykke til opphevelse av forbeholdet.

Retten for siktede til selv å velge forsvarer må avveies mot hensynet til rask saksavvikling og ønsket om rask reaksjon på kriminalitet, jf. senest Justisdepartementets høringsnotat av 12. september 1991 om bekjempelse av kriminalitet s 11-13. Hensynet til fornærmede tas sjelden med i slike vurderinger.

Mange ofre for alvorlig kriminalitet kan trenge flere år for å bearbeide skadene etter overgrepet. Det er velkjent at dersom det går lang tid mellom forbrytelse og offerets møte med rettsapparatet, og derigjennom møte med tiltalte, kan denne « helings »-prosessen
hemmes eller stoppe opp før fornærmede har lagt hovedforhandlingen bak seg. Dette bør tillegges betydelig vekt når begrensninger i det frie forsvarervalg vurderes. I departementets høringsnotat foreslås straffeprosessloven § 102 endret slik at vesentlig forsinkelse erstattes med … forsinkelse av saken . . uten rimelig grunn. En slik endring vil kunne imøtekomme de særlige behov fornærmede kan ha for snarest mulig å se straffesaken avsluttet. Hensynet til fornærmede må tillegges sterk vekt når det gjelder fremdriften av saken, slik at man unngår forsinkelser som det frie forsvarervalg kan lede til.

Voldsoffererstatning. Bistandsadvokatens oppgaver.

Ved oppnevning av bistandsadvokat etter de foreslåtte regler, bør retten i det enkelte tilfelle nøye vurdere hva slags bistand advokaten skal kunne gi på det offentliges bekostning, og med hvilket omfang. Retten vil etter behov kunne begrense de prosessuelle beføyelser som følger av bestemmelsene i kap. 9 a.

Utvalget finner grunn til komme med enkelte bemerkninger og forslag til bistandsadvokatens arbeid.

Det bør understrekes generelt at det er meget viktig at bistandsadvokaten kjenner rammene for sin oppgave, og at han også gjør fornærmede oppmerksom på hva bistandsadvokaten kan bistå med. Advokaten må avgrense sin rolle mot behandlerens, og heller påta seg å formidle kontakt med slike dersom det viser seg å bli behov for behandling. Å formidle kontakt med det lokale omsorgsapparatet vil være en primær oppgave for advokaten.

Under etterforskningen skal advokaten bistå fornærmede. Et ledd i dette vil være å holde fornærmede underrettet om gangen i etterforskningen. En viktig oppgave for advokaten er det også å bistå fornærmede dersom saken henlegges. Det kan være aktuelt å påklage henleggelsen. Det kan også være aktuelt å fremsette søknad om erstatning for voldofre fra staten.

Etter utvalgets oppfatning vil forberedelse av erstatningskrav være en av de viktigste oppgaver bistandsadvokaten har. Det kan være nødvendig å anmode påtalemyndigheten eller domstolen om å innhente erklæring fra sakkyndig om skade akutt eller kronisk – som fornærmede er blitt påført ved overgrepet. Advokaten bør sørge for så snart som mulig å skaffe dokumentasjon for kravet, og gjøre kravet kjent for påtalemyndigheten og forsvarer på et så tidlig stadium som mulig. Blir kravet først satt fram eller dokumentert under hovedforhandling, vil forsvarer lett kunne påstå at det er framsatt for sent, og at det derfor ikke kan behandles under straffesaken, se bl.a. avgjørelse i Rt-1991-1037 . Slik utvalget ser det, bør erstatningskravet både av hensyn til fornærmede og av prosessøkonomiske grunner søkes pådømt i forbindelse med straffesaken.

Det vil være en viktig oppgave for bistandsadvokaten å forberede fornærmede på hovedforhandlingen og på avhøret av ham. Advokaten bør gjøre fornærmede kjent med spørsmål som kan bli reist under rettsforhandlingene.

De færreste fornærmede har vært i en rettssal før, og hele situasjonen kan på forhånd synes skremmende. Det vil derfor ofte være hensiktsmessig en tid før hovedforhandling å vise fornærmede rettsalen og forklare ham den enkeltes plass o.l.
Side 29

Retten kan etter gjeldende ordning bestemme at bistandsadvokaten skal fratre når bevisførselen er avsluttet, jf. straffeprosessloven § 107 c andre ledd. Denne regel praktiseres – etter det utvalget er blitt kjent med – svært ulikt ved de forskjellige domstoler. Det følger av straffeprosessloven § 428 at fornærmede som har et borgerlig rettskrav selv kan fremme dette under straffesaken. Dersom kravet prosederes av påtalemyndigheten, skal bistandsadvokaten ha anledning til å uttale seg om kravet, jf. straffeprosessloven § 107 c fjerde ledd. Etter loven kan det være uklart om det også faller inn under bistandsadvokatens oppgaver å prosedere erstatningskravet etter § 428. Utvalget kan ikke se at hensyn til fornærmede tilsier at bistandsadvokaten prosederer fornærmedes borgerlige rettskrav. Som nevnt bør det være en prioritert oppgave for bistandsadvokaten på et tidligst mulig stadium å sørge for best mulig dokumentasjon av fornærmedes krav. Som det fremgår av kap IV 5.3, foreslår utvalget at det skal utarbeides en særlig erklæring om fornærmede. Denne erklæring vil kunne belyse fornærmedes stilling som følge av overgrepet, og bistandsadvokaten kan bistå fornærmede med utforming av denne. Det kan også være hensiktsmessig å gi fornærmede anledning til en samtale med aktor i saken. Denne samtale bør holdes umiddelbart før hovedforhandling, og her bør bistandsadvokaten være med. Selve prosedyren av fornærmedes krav bør likevel ikke falle inn under bistandsadvokatens oppgaver. Hovedregelen bør etter utvalgets oppfatning være at påtalemyndigheten prosederer det erstatningskrav som fornærmede vil fremme.

Det kan være grunn til å understreke at bistandsadvokaten er oppnevnt for å bistå fornærmede i den utstrekning det er nødvendig i forbindelse med straffesaken. Dersom saken skal pådømmes i forhørsrett, eller dersom den fornærmede ikke skal avhøres under hovedforhandlingen, bør det vurderes om det i det hele tatt er nødvendig at bistandsadvokaten er til stede.

Dersom fornærmede skal avhøres under hovedforhandlingen, bør bistandsadvokaten få være til stede fram til avhøret av fornærmede er avsluttet. Utvalget kan ikke se at det er nødvendig av hensyn til fornærmede at advokaten følger resten av hovedforhandlingen. Når fornærmede har avgitt sin forklaring, bør hovedregelen være at bistandsadvokatens oppdrag ved hovedforhandlingen er oppfylt.

Etter at hovedforhandlingen er avsluttet, bør et begrenset etterarbeid være en naturlig del av advokatens oppgave. Etterarbeidet kan være nødvendig for å informere og forklare fornærmede om den dom som er falt, og kanskje om særlige sider ved hovedforhandlingen som fornærmede fant vanskelig. Siden bistandsadvokaten er oppnevnt for å vareta fornærmedes interesser i forbindelse med straffesaken, må etterarbeidet begrenses i omfang deretter. Et viktig ledd i etterarbeidet kan likevel være å formidle kontakter videre i hjelpeapparatet. Utvalget antar at slikt etterarbeid bør begrense seg til et par timers arbeid for advokaten.

Trykk her for å finne bistandsadvokat i Oslo og omegn.

Trenger du bistand av biladvokat til å reklamere på bilkjøp?