Yrkesskade – forarbeider lov om yrkesskadeforsikring

Når yrkesskade eller yrkessykdom er konstatert erstatter Trygghetsforsikringen:

a. Tap og utgifter yrkesskadene eller sykdommen har påført arbeidstakeren fram til det tidspunkt Trygghetsforsikringen foretar oppgjør. Tap og utgifter under kr 300,- erstattes likevel ikke. I tillegg til erstatningen betaler Trygghetsforsikringen rente i samsvar med forsikringsavtalelovens regler.
b. Merutgifter som i framtiden må være gjenstand for erstatning for yrkesskade eller yrkessyk dom. Erstatningen settes til 15 ganger de påregnelige årlige merutgifter hvis skade lidte på oppgjørstidspunktet er under 50 år, 12 ganger det årlige beløp hvis skadelidte er 50-59 år, 10 ganger beløpet hvis skade lidte er 60-69 år og 8 ganger beløpet hvis skadelidte er fylt 70 år.
c. Påført mén hvis yrkesskaden eller yrkessykdommen har etterlatt varig medisinsk invaliditet på minst 15%. Ménerstatningen ved yrkesskade beregnes på grunnlag av Folketrygdens grunnbeløp på oppgjørstidspunktet – nedenfor kalt G – på følgende måte:

15-24% medisinsk invaliditet  =  0,75 G
25-34% medisinsk invaliditet  =  1 G
35-44% medisinsk invaliditet  =  1,5 G
45-54% medisinsk invaliditet  =  2 G
55-64% medisinsk invaliditet  =  2,5 G
65-74% medisinsk invaliditet  =  3 G
75-84% medisinsk invaliditet  =  3,5 G
over 84% medisinsk invaliditet  =  5 G

Den erstatning som framkommer etter foregående ledd reduseres med 2,5% for hvert år skadelidte da skaden ble konstatert var fylt mer enn 47 år. Denne bestemmelse skal dog ikke føre til reduksjon ut over 50 %
I tilegg til erstatningen betaler Trygghetsforsikringen rente fra en måned etter det tidspunkt yrkesskaden eller yrkessykdommen ble meldt til Trygghetsforsikringen med den til enhver tid gjeldende rentesats etter Forsikringsavtaleloven.
d. Tap i framtidig erverv. Ved 100 % ervervsmessig uførhet settes erstatningssummen i utgangspunktet til 22 G. Hvis skadelidtes pensjonsgivende inntekt i Folketrygden i det år skaden konstateres og/eller i året før tilsvarer mer enn 7 G, forhøyes erstatningen slik: Side 104
Ved bto. inntekt inntil 8 G for gjennomsnittet av de to år = 24 G
Ved bto. inntekt inntil 9 G for gjennomsnittet av de to år = 26 G
Ved bto. inntekt inntil 10 G for gjennomsnittet av de to år = 27 G
Ved bto. inntekt inntil 11 G for gjennomsnittet av de to år = 28 G
Ved bto. inntekt inntil 12 G for gjennomsnittet av de to år = 29 G
Ved bto. inntekt over 12 G for gjennomsnittet av de to år = 30 G
Ved beregning av gjennomsnittet, settes den laveste årsinntekt ikke under 7 G.
Hvis skadelidtes varige ervervsmessige uførhet er lavere enn 100 %, reduseres erstatningen tilsvarende. Videre reduseres erstatningen med 5% pr. år for hvert år skadelidte på oppgjørstidspunktet hadde fylt mer enn 47 år.
Hvis det må antas at skadelidte vil få tap i framtidig erverv til tross for at han på oppgjørstidspunktet har fylt 67 år, erstattes dette tapet.
e. Tap av forsørger for ektefelle. Som likestilt med ektefelle regnes:
– person som arbeidstakeren har levet sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i Folkeregisteret framgår at vedkommende har hatt samme bopel som arbeidstakeren i de siste 2 år, eller det på annen måte godtgjøres at det ekteskapslignende forhold vedvarende har bestått i de siste 2 år.
– person som har felles bopel og felles barn med arbeidstakeren.
Erstatningen settes til 7 G. Hvis forsørgeren ved dødsfallet var fylt 48 år eller mer, reduseres erstatningen som under pkt.d. Dog utbetales alltid 1 G.
I tillegg til erstatningen betales renter som under punkt c.

Les mer om bruk av advokat ved yrkesskadeLovdata.