Mer om pasientskadeerstatning

En « interessekonflikt » i den forbindelse kan oppstå fordi oppreisning omfattes av

regelverket. Forsett eller grov uaksomhet er et vilkår for å kunne tilkjenne slik

erstatning. De fleste pasienter som krever erstatning, vet naturlig nok ikke hvilke

betingelser som må være oppfylt for de enkelte krav, og således heller ikke for å kreve

oppreisning. Men ettersom oppreisning er nevnt særskilt i reglene, reises ofte slike krav,

selv om betingelsene ikke er til stede. Dette kan lede til at NPE – for å være på trygg

grunn når slike krav avslås – må foreta en rekke undersøkelser som ordningen tok sikte på å

unngå. Her ligger det også et rettssikkerhetsproblem i forhold til vedkommende

helsepersonell. Det er nærliggende å konkludere med at en modell med nemndsbehandling ikke

er egnet til å behandle slike saker hvor det kreves forsett eller grov uaktsomhet. Selv om

det i prinsippet ikke er utelukket at « parter » og « vitner » forklarer seg muntlig for

nemnda, vil dette bare kunne skje rent unntaksvis. Dette taler også mot en nemndsbehandling

av oppreisningskrav.

Gjennom etablering av NPE har sykehusenes interne rapporteringsrutiner blitt

forbedret. Man har oppnådd såvel en raskere rapportering som en mer fullstendig

rapportering. Derigjennom får man frem tallmateriale som forteller med større pålitelighet

hvordan den faktiske situasjon er, noe som kan bidra sterkt til forbedrede rutiner og

generelt forebyggende arbeid. Samarbeidet med NIS og i nordisk sammenheng vil også være

viktig her.

Som ellers er det naturlig nok et stort behov for å gjøre reglene og ordningen

kjent. Selv om det er et kontinuerlig behov, må det kunne sies at såvel helsepersonell som

pasienter er langt mer kjent med de foreliggende muligheter til å kreve erstatning enn hva

tilfellet var før etableringen av NPE. Dette er en viktig forutsetning både for å sikre at

de som har et rettmessig krav får det dekket, men dessuten vil en kvalifisert behandling av

denne type saker bidra til å demme opp mot såkalte « amerikanske tilstander ».

I løpet av 1988 ble det meldt 245 erstatningssaker til NPE. For 1989 var tallet 661,

for 1990 var tallet 807, og i 1991 ble det meldt 911 nye saker. Det kan fortsatt ventes en

vesentlig økning i antall saker, selv om tallene for 1991 kan tyde på en « utflating ». Det

er ellers verdt å merke seg at det tar relativt lang tid fra skade konstateres til saken

meldes NPE. En oversikt over saker hvor skaden er konstatert i 1988 eller tidligere, viser

at 245 ble meldt til NPE i 1988, 358 i 1989 og 284 i 1990. I 1991 ble det meldt 170 saker

hvor skaden er å anse som konstatert i 1988 eller tidligere.

Les om erstatning for mobbing.

Comments are closed.