Fri rettshjelp bistandsadvokat. Hjelp til voldsoffererstatning

Slik straffeprosessloven § 107 a er foreslått endret, vil den på en bedre måte fange opp fornærmedes særlige behov for juridisk bistand i forbindelse med straffesak. Med oppnevnelse av bistandsadvokat vil kostnadene med dette dekkes av det offentlige. Dersom det oppnevnes bistandsadvokat for fornærmede i forbindelse med en straffesak, vil det ikke i tillegg være behov for fri rettshjelp. De særlige ordninger om fri rettshjelp for voldsofre og mishandlede kvinner kan derfor innskrenkes tilsvarende. Det vil ligge til departementet å utarbeide de nærmere retningslinjer for dette.

For rettslig bistand utenom straffesak vil fornærmede kunne søke fri rettshjelp på alminnelige vilkår. Utvalget ser på denne bakgrunn ikke behov for av hensyn til fornærmede å endre de alminnelige regler om fri rettshjelp. Det vises forøvrig til kap. V 2.10 om bistand til eldre.
3. Det frie forsvarervalg

Etter straffeprosessloven § 94 har siktede rett til å la seg bistå av forsvarer etter eget valg på ethvert trinn av saken. Denne valgfrihet begrenses i straffeprosessloven § 102, hvoretter slik oppnevnelse er gjort betinget av at den ikke fører til « vesentlig forsinkelse » av saken eller « forholdene ellers gjør det utilrådelig ». Også bostedsforbeholdet i straffeprosessloven § 107 kan begrense det frie forsvarervalg dersom domstolen er restriktiv med å gi samtykke til opphevelse av forbeholdet.

Retten for siktede til selv å velge forsvarer må avveies mot hensynet til rask saksavvikling og ønsket om rask reaksjon på kriminalitet, jf. senest Justisdepartementets høringsnotat av 12. september 1991 om bekjempelse av kriminalitet s 11-13. Hensynet til fornærmede tas sjelden med i slike vurderinger.

Mange ofre for alvorlig kriminalitet kan trenge flere år for å bearbeide skadene etter overgrepet. Det er velkjent at dersom det går lang tid mellom forbrytelse og offerets møte med rettsapparatet, og derigjennom møte med tiltalte, kan denne « helings »-prosessen
hemmes eller stoppe opp før fornærmede har lagt hovedforhandlingen bak seg. Dette bør tillegges betydelig vekt når begrensninger i det frie forsvarervalg vurderes. I departementets høringsnotat foreslås straffeprosessloven § 102 endret slik at vesentlig forsinkelse erstattes med … forsinkelse av saken . . uten rimelig grunn. En slik endring vil kunne imøtekomme de særlige behov fornærmede kan ha for snarest mulig å se straffesaken avsluttet. Hensynet til fornærmede må tillegges sterk vekt når det gjelder fremdriften av saken, slik at man unngår forsinkelser som det frie forsvarervalg kan lede til.

Comments are closed.